فرم همکاری
مشخصات فردی
لطفا مشخصات فردی خود را وارد نمایید...
:
:
:
:
:
:
تاریخ تولد:
:
:
:
:
سوابق تحصیلی
لطفا سوابق تحصیلی خود را به ترتیب وارد نمایید...
مقطع رشته تحصیلی دانشگاه/موسسه معدل
سوابق شغلی
لطفا سوابق شغلی خود را به ترتیب وارد نمایید...
نام سازمان/شرکت سمت مدت همکاری علت قطع رابطه
زبان های برنامه نویسی و فریم ورک هایی که با آن آشنایی دارید
فریم ورک ها یا زبان های برنامه نویسی ای که تا کنون کار کرده اید را بر اساس اولویت لیست نمایید..
زبان برنامه نویسی/ فریم ورک ورژن میزان تسلط زبان برنامه نویسی/ فریم ورک ورژن میزان تسلط
:
:
پیام به پشتیبانی