جستجو در فیلدهای مشترک


 • در این بخش شما می توانید با انتخاب نوع فیلد ، عملگر منطقی و وارد کردن متن مورد نظر، در تمام منابع جستجو کنید.
 • اگر می خواهید جستجوی خود را محدود به یک یا چند منبع خاص نمائید، منبع مورد نظر خود را در بخش جستجوی فیلدهای اختصاصی انتخاب کرده و فیلدهای مورد نظر را تکمیل کنید.
 • برای آنکه عین عبارت شما جستجو شود باید آنرا در " " قرار دهید.
جستجو در منابع:
Journal Article Proceedings Article Book Chapter Report Ebook Thesis Standard Persian Article Persian Conference

From
To

جستجو در فیلدهای اختصاصی


 • در این بخش می توانید به صورت خاص منابع دلخواه خود را انتخاب کرده و فیلدهای آن را تکمیل کنید.
 • در صورتی که فیلدهای مشترک را نیز پر کرده باشید، نتایج آن با نتایج فیلدهای اختصاصی، اشتراک گرفته می شود.
 • برای وارد کردن فیلدهای انتخابی، عبارت مورد نظر را تایپ کرده و از گزینه های پیشنهاد داده شده یک یا چند مورد را انتخاب کنید.

 • Published Year:
  From
  To
 • Journal:
 • Publisher:
 • Category:
 • Subtitle:
 • Editor:
 • Published Year:
  From
  To
 • Conference:
 • Publisher:
 • Subtitle:
 • Editor:
 • Published Year:
  From
  To
 • Book Title:
 • Publisher:
 • Subtitle:
 • Editor:
 • Published Year:
  From
  To
 • Main Title:
 • Publisher:
 • Subtitle:
 • Editor:
 • Published Year:
  From
  To
 • Publisher:
 • Category:
 • Language:
 • File Extension:
 • Subject:
 • Published Year:
  From
  To
 • Language:
 • Degree:
 • University:
 • Category:
 • Advisor:
 • Keywords:
 • Published Year:
  From
  To
 • Organization:
 • Language:
 • سال نشر:
  از
  تا
 • موضوع:
 • عنوان ژورنال:
 • صاحب امتیاز ژورنال:
 • مدیر مسئول ژورنال:
 • سردبیر ژورنال:
 • کلمات کلیدی:
 • سال نشر:
  از
  تا
 • زبان:
 • عنوان کنفرانس:
 • کلمات کلیدی:

جستجو پیشرفته

در این بخش امکان جستجوی پیشرفته در میان منابع مختلف پایگاه وجود دارد.

دسته بندی منابع

در حالت کلی جستجو در میان کلیه منابع پایگاه شامل موارد مقابل انجام میشود.

فیلد های مشترک

فیلد های مشترک در منابع ذکر شده را می توانید با انتخاب فیلد های عمومی (Title , Author , ISSN , ISBN) و عملگرهای (And , Or , Not) برای جستجو انتخاب نمایید.

انتخاب منابع

برای جستجوی دقیقتر در هر یک از منابع می توانید ضمن انتخاب آن دسته خاص، در فیلدهای اختصاصی آن جستجوی خود را انجام دهید.

پیام به پشتیبانی