پایگاه تامین منابع علمی مگاپیپردسترسی انفرادی یکماهه دسترسی انفرادی ویژه یک ماهه پایگاه iThenticate پایگاه iThenticate
هزینه ۱۰,۰۰۰ تومان / ماهیانه ۱۵,۰۰۰ تومان / ماهیانه ۴۰,۰۰۰ تومان / ماهیانه ۸۰۰,۰۰۰ تومان / ماهیانه
بررسی امکانات
پایگاه مگاپیپر
پایگاه ایزی اکسس
پایگاههای استنادی
پایگاه iThenticate ۲ عدد ۵ عدد در ماه ۱۰۰ عدد در ماه
پایگاه Grammarly ۲ عدد هدیه ۵ عدد درماه
فعال سازی فعال سازی فعال سازی فعال سازی
پیام به پشتیبانی