پیام به پشتیبانی


مخصوص دانلود مقاله دسترسی انفرادی ویژه سرویس دسترسی مستقیم بررسی سرقت علمی ( پایگاه iThenticate ) بررسی نکات گرامری مقالات ( پایگاه Grammarly )
هزینه ۳۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان / ۳۰ روز
۵۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان / ۳۰ روز
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان / ۳۰ روز
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان / ۳۰ روز
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان / ۳۰ روز
بررسی امکانات
پایگاه مگاپیپر
پایگاه ایزی اکسس
پایگاههای استنادی
پایگاه iThenticate ۳ ارسال دریک ماه ۶ ارسال دریک ماه ۱۰ ارسال در یک ماه
پایگاه Grammarly ۳ ارسال دریک ماه ۶ ارسال دریک ماه ۱۰ ارسال در یک ماه
جزییات پکیج توضیحات
توضیحات
توضیحات
توضیحات
توضیحات
پرداخت پرداخت پرداخت پرداخت پرداخت