پیام به پشتیبانی


پایگاه iThenticate مخصوص دانلود مقاله دانلود مقاله ویژه دانلود مقاله نقره ای دانلود مقاله طلایی بررسی سرقت علمی ( پایگاه iThenticate ) بررسی نکات گرامری مقالات ( پایگاه Grammarly )
هزینه ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰۰,۰۰۰ تومان / ۳۰ روز
۳۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان / ۳۰ روز
۵۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان / ۳۰ روز
۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان / ۳۰ روز
۱۳۲,۰۰۰ تومان
۷۱,۵۰۰ تومان / ۳۰ روز
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان / ۳۰ روز
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان / ۳۰ روز
بررسی امکانات
پایگاه مگاپیپر
پایگاه ایزی اکسس
پایگاههای استنادی
پایگاه iThenticate ۱۰۰ عدد در ماه ۳ ارسال دریک ماه ۴ ارسال دریک ماه ۶ ارسال دریک ماه ۱۰ ارسال در یک ماه
پایگاه Grammarly هدیه ۵ عدد درماه ۳ ارسال در یک ماه ۴ ارسال در یک ماه ۶ ارسال در یک ماه ۱۰ ارسال در یک ماه
جزییات پکیج توضیحات
توضیحات
توضیحات
توضیحات
توضیحات
توضیحات
توضیحات
پرداخت پرداخت پرداخت پرداخت پرداخت پرداخت پرداخت