پیام به پشتیبانی


مخصوص دانلود مقاله ایزی اکسس دسترسی مستقیم ( ایزی اکسس + درنا ) گرامرلی ( پریمیوم ) آیتنتیکیت آیتنتیکیت مخصوص مجلات
هزینه ۵۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان / ۳۰ روز
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان / ۳۰ روز
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان / ۳۰ روز
۵۶,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان / ۳۰ روز
۶۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان / ۳۰ روز
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۲۰,۰۰۰ تومان / ۳۰ روز
بررسی امکانات
پایگاه مگاپیپر
پایگاه ایزی اکسس
پایگاههای استنادی
پایگاه iThenticate 5 ارسال در 30 روز 3 ارسال در 30 روز 30 ارسال در 30 روز
پایگاه Grammarly 5 ارسال در 30 روز 3 ارسال در 30 روز
جزییات پکیج توضیحات
توضیحات
توضیحات
توضیحات
توضیحات
توضیحات
پرداخت پرداخت پرداخت پرداخت پرداخت پرداخت